DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP TỈNH IOE NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo thông tin đăng ký dự thi cấp tỉnh IOE năm học 2023-2024 các khối 3,4,5,6,7,8,9 tại 22 cơ sở giáo dục, dự kiến ngày thi 29/02 – 01/3/2024.