Tài liệu Tập huấn thống kê, Nhận thức chuyển đổi số, An toàn thông tin

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tải tài liệu tại đây: https://drive.google.com/file/d/11k-6c6WVRmJoh4j5iAGfnwZ2CNZMh_L2/view?usp=sharing

Link

Khảo sát: https://quizizz.com/join?gc=511564&source=liveDashboard Link

https://quizizz.com/join?gc=545414&source=liveDashboard