Tài liệu Tập huấn thống kê, Nhận thức chuyển đổi số, An toàn thông tin

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tài liệu tập huấn csdl ngành ngày 01/4/2024 tại link: Tại đây hoặc

https://drive.google.com/file/d/1j0GI5f-0wBUGw17LIQe0ghIpmr2HTD_f/view?usp=sharing

Đảm bảo công tác báo cáo theo CV số: 177/PGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2024 của PGDĐT Đắk Song V/v báo cáo, cập nhật thông tin phục vụ thực hiện chính sách tiền lương mới.


Tài liệu tập huấn tháng 10/2023

Tải tài liệu tại đây: https://drive.google.com/file/d/11k-6c6WVRmJoh4j5iAGfnwZ2CNZMh_L2/view?usp=sharing

Link

Khảo sát: https://quizizz.com/join?gc=511564&source=liveDashboard Link

https://quizizz.com/join?gc=545414&source=liveDashboard