Tài liệu tập huấn xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tải tài liệu tại đây: https://drive.google.com/file/d/1o7sFMNLG2RujFuWN6y7K_1yLpa_ZWvtJ/view?usp=sharing

Mật khẩu giải nén tại phụ lục Công văn đôn đốc tăng cường xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử; báo cáo hiện trạng sức khỏe CSDL ngành ngày 23/11/2023.

Tài liệu tập huấn ngày 28/11/2023 gửi thầy cô, mật khẩu giải nén tại phụ lục Công văn đôn đốc tăng cường xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử; báo cáo hiện trạng sức khỏe CSDL ngành ngày 23/11/2023, tải tại đây: Link TL Taphuan 28.11.2023

 

Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo – Tri thức Đắk Song