Về việc phân bổ, bổ sung kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, tăng thay cho giáo viên; chế độ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo theo Nghị định số 105/2020/NĐCP của Chính phủ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Về việc phân bổ, bổ sung kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, tăng thay cho giáo viên; chế độ hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo theo Nghị định số 105/2020/NĐCP của Chính phủ; chế độ hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐCP của Chính phủ;chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông cho các trường học công lập trực thuộc huyện.