Đẩy mạnh số hóa văn bản tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Đắk Song

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trong thời gian vừa qua việc áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đặc biệt là phát triển chính phủ điện tử, đã trở thành xu thế tất yếu. Cách mạng công nghiệp 4.0 đang biến đổi toàn cầu, tác động mạnh mẽ tới cuộc sống và đưa ra các khái niệm mới như công dân số, doanh nghiệp số, văn phòng điện tử, chính phủ điện tử và thành phố thông minh, mã hóa hồ sơ sổ sách quản lý và hồ sơ giáo viên, đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo.

Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo – Tri thức Đắk Song