Kết quả tổng hợp đăng ký thi IOE cấp tỉnh năm học 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thông báo: Hiện nay các đơn vị đã đăng ký Danh sách học sinh dự thi IOE cấp tỉnh năm học 2022-2023, đề nghị các đơn vị kiểm tra lại danh sách đã tổng hợp dưới đây, còn nhiều đơn vị chưa gửi bản mềm Excel, bản xác nhận của đơn vị, chưa có thông tin cán bộ tiếp nhận mã số thi IOE cấp tỉnh vì vậy đề nghị các đơn vị còn thiếu thông tin bổ sung gấp, gửi về Email: vvn.thiemdng@gmail.com, mọi sai sót, chậm trễ đơn vị tự chịu trách nhiệm, trân trọng!