Triển khai Tập huấn hướng dẫn CBQL, GV, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh THCS

Lượt xem:

Đọc bài viết

Triển khai Tập huấn hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên tích hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong môn Ngữ Văn, GDCD, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh THCS. Thầy cô tải tài liệu dưới đây:

Tài liệu tập huấn tích hợp LTCM,ĐĐ, LS vào các môn học