Minh chứng đánh giá Chuyển đổi số năm học 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Các cơ sở giáo dục hoàn thiện đầy đủ dự thảo và minh chứng theo Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời xây dựng đề cương cụ thể hóa minh chứng theo mẫu Excel dưới đây.

Minh chứng nhóm 1: Dạy học

Minh chứng nhóm 2: Quản trị cơ sở giáo dục

Ví dụ minh chứng cho tiêu chí 2.4: Mức độ triển khai dịch vụ trực tuyến:

-Có triển khai ứng dụng kết nối giữa gia đình và nhà trường (Thông tin: qua ứng dụng Web)

(Minh chứng dự kiến là văn bản gồm: Quyết định+ Danh sách ban quản trị Website của trường, dưới đây là danh sách ban quản trị Web các đơn vị đã nộp về PGDĐT, tải file về để xem kết quả tự đánh giá Chuyển đổi số của từng đơn vị)