Tiếp tục thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp Kế hoạch số 70 –KH/HU, ngày 21/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 09 -NQ/TU, ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về chuyển đổi số huyện Đắk Song đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các năm tiếp theo.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tiếp tục thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp Kế hoạch số 70 –KH/HU, ngày 21/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 09 -NQ/TU, ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về chuyển đổi số huyện Đắk Song đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các năm tiếp theo.

Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền chuyển đổi số đến Nhân dân bằng các hình thức đa dạng, phong phú; làm cho toàn thể Nhân dân nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chuyển đổi số và trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong tham gia chuyển đổi số. Tạo phong trào chuyển đổi số sâu rộng theo phương châm: Người biết nhiều hướng dẫn người biết ít, người biết ít hướng dẫn người chưa biết. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn, tập huấn kỹ năng số làm cho các tầng lớp Nhân dân ứng dụng được chuyển đổi số vào công việc, cuộc sống.Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.-Đẩy mạnh tuyên truyền an toàn thông tin mạng, cảnh báo các trường hợp lừa đảo qua mạng, thực hiện cài đặt phần mềm diệt virus trên thiết bị thông minh để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, bảo vệ chủ quyền không gian mạng quốc gia từ sớm, từ xa, từ cơ sở.-Tiếp tục vận động người dân cài đặt chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân, cài đặt tài khoản cá nhân trên ĐAKNONG –C, tài khoản cá nhân trên cổng thông tin dịch vụ công quốc gia, tài khoản cá nhân trên cổng dịch vụ công Bộ Công an. Tích cực thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số và thanh toán không dùng tiền mặt

Anh-tin-bai

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Ngày 08/5/2024, tại hội trường tầng 3, trụ sở HĐND&UBND Huyện Đắk Song đã diễn ra Hội nghị tập huấn trực tuyến về hướng dẫn thanh toán trực tuyến và cài đặt chữ ký số cho cán bộ công chức, viên chức và người dân trên địa bàn huyện.

Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị giao ban Hiệu trưởng tháng 7/2024

 

Ngày 09/7/2024, phòng GDĐT Đắk Song tổ chức Hội nghị giao ban Hiệu trưởng tháng 7/2024 về việc Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ hè 2024. Trên cơ sở Hội nghị đã thảo luận và thống nhất nội dung dự thảo báo cáo, Ông Mai Trần Anh – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo – Chủ trì Hội nghị ý kiến kết luận, chỉ đạo một số nội dung trong đó có nhấn mạnh vai trò và nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số đa chiều trong lĩnh vực giáo dục, phát huy thành quả chuyển đổi số mang lại và tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới phụ huynh, người dân cùng tham gia, cùng thực hiện.